تاثیر اقتصاد به عنوان یکی از اصول حاکم بر روابط زوجین درطلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه فقه و حقوق،واحد تهران شمال،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 استادیار گروه فقه و حقوق،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال,دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بی تردید خانواده بنیادی ترین و جهان شمول ترین نهاد اجتماعی جامعه است که آمادگی لازم در افراد را برای حضور و مشارکت در اجتماعات بزرگتر ایجاد میکند. خانواده نهادی است که ظرفیت فراوانی در ایجاد آرامش، رشد و تعالی فردی و اجتماعی، التیام ناگوارهای جسمی و روحی اعضای خود و ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه دارد.
سیاست های اقتصادی حاکم بر روابط زوجین یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در قوام واستقرار خانواده ی سالم ویا در جهت عکس آن به شمار می رود . که توجه به آن می تواند در ایجاد یک خانواده ی سالم و منطبق با زیست مؤمنانه و رو به رشد واقع گردد. آن چه مهم است این موضوع می باشدکه حقوق ایران با اتکاء به فقه امامیّه اصل استقلال مالی زوجین در مالکیت ,اداره و بهره برداری از اموال زنان را مورد پذیرش قرار داده است. معنای سخن مذکور این است که.ریاست خانواده و نفقه ی زوجه,و تعهدات متقابل برای زن وشوهر است واز سوی دیگر چون باعث می شود عدم اجرای آن زمینه ی شکل گیری فرآیند طلاق را فراهم نماید

کلیدواژه‌ها