نسبت‌سنجی مصلحت و مسؤولیت دولت در قبال آلودگی‌های زیست‌محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

یکی از مهمترین مسائلی که در خصوص آلودگی‌های زیست‌محیطی در حقوق ایران به چشم می‌خورد، مسئله نسبت‌سنجی مصلحت و مسؤولیت دولت می‌باشد چرا که اگر عامل آلودگی و زیان دولت باشد، دشواری‌هایی را به بار خواهد آورد. از آنجا که ساختار دولت متشکل از افرادی است که ممکن است اقداماتشان گاه خواسته یا ناخواسته باعث بروز آلودگی و خسارت شدیدی به محیط زیست گردد و از آنجا که محیط زیست مدعی خصوصی ندارد، ممکن است در برخی از اوقات نسبت جبران خسارت وارده آمده صرف‌نظر گردد و در نتیجه مسؤولیتی گریبانگیر دولت نباشد. لذا مصلحت دولتی ایجاب می‌نماید که آلودگی ایجاد شده و خسارت به عمل آمده توسط شخص و یا اشخاصی زیر نظر دولت می‌باشند جبران گردد. از این‌رو سؤالی که در این خصوص بوجود خواهد آمد این است که نسبت سنجی مصلحت و مسؤولیت دولت در قبال آلودگی‌های زیست‌محیطی چگونه است؟ لذا با توجه به سؤال تحقیق به‌صورت توصیفی – تحلیلی و با بهره‌گیری از ابزار کتابخانه‌ای به این نتیجه رسیدیم که در حالت کلی دولت مسؤول و مجری اجرای قوانین و مقررات است، اما حفظ منافع عمومی نیز جزء اهداف و خط مشی‌های اصلی دولت به شمار می‌رود که در برخی از اوقات منجر می‌گردد دولت قوانین و مقررات را نادیده گرفته و آنها را نقض نماید، به سخن دیگر یعنی مصلحت جامعه اقتضا می‌کند که دولت برخی از اصول و خطوط قرمز اخلاقی و انسانی در قلمرو محیط زیست را نایدیده بگیرد و مسؤولیتی به دولت منتسب نگردد.

کلیدواژه‌ها