مقایسه نظم سیاسی در منطقه غرب آسیا درراهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و روسیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی بافت

2 استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت کرمان

چکیده

در سالهای اخیر وقوع بحرانهای ریز و درشت در منطقه غرب آسیا سبب گردیده تا بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای کوشش نمایند تا نظم سیاسی منطبق با منافع ملی خود را منطقه تقویت کنند. در این بین راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای و روسیه به عنوان یک کشور فرامنطقه ای بر اساس دیدگاه نو واقع گرایانه بر مبنای موفقیت و تطبیق آن بر اساس منافع ملی استوار گردیده است.بر این اساس سوال اصلی این پژوهش این است که راهبردهای سیاست خارجی ایران و روسیه در قبال نظم سیاسی در منطقه غرب آسیا چگونه قابل تبیین می باشد؟فرضیه آن چنین است که راهبرد ایران در منطقه بر اساس جلب حمایت روسیه در جهت مقابله با نفوذ کشورهای مخالف ایران می باشد و راهبرد روسیه بر محور امنیت و نفوذ به عنوان یک کشور فرامنطقه ای استوار گردیده است. روش تحقیق پژوهش توصیفی- تحلیلی وگردآوری اطلاعات آن منابع کتابخانه ای می باشد.یافته های پژوهش نشان می‌دهد، راهبرد سیاست خارجی ایران در ارتباط با روسیه در منطقه باید بر اساس نگاه واقع بینانه مبتنی بر همکاری در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای، شناسایی اهداف مشترک و متعارض مشترک با روسیه قرار گیرد و از ورود به حوزه‌های اختلاف‌زا میان دو کشور پرهیز شود.

کلیدواژه‌ها