اصول متناظر براصل علنی بودن دادرسی در اسناد بین المللی و نظام حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

اصل علنی بودن دادرسی مفهومی ترکیبی و قابل تجزیه به عناصر مختلف است. به همین دلیل برای فهم و تبیین مفهوم واقعی و دقیق اصل یاد شده بایستی مجموع آن عناصر و الزامات را مورد توجه قرار داد .در واقع دغدغه اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال است که اصول متناظر و مکمل اصل علنی بودن محاکمات کیفری چیست؟ این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با منابع موجود کتابخانه ای و منابع اینترنتی انجام شده است. یافته های پژوهش تاکید گر این فرضیه است که اصولی همانند اصل برائت، قانونی بودن و...با اصل علنی بودن در راستای دادرسی عادلانه تناظر دارند. چنانچه یکی از الزامات مهم دادرسی علنی، علنی کردن احکام است که در میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به آن تأکید شده است .قانون ایران در مورد علنی کردن آرای دادگاهها برخلاف اسناد حقوق بشری ،به عنوان استثنا مواردی را ذکر کرده است که با تعهدات حقوق بشری ایران به ویژه ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی متعارض است.

کلیدواژه‌ها