نقش ظرفیت مالیاتی بر کوشش مالیاتی طلا فروشان خراسان جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه حسابداری،واحد بیرجند،دانشگاه آزاد اسلامی،بیرجند،ایران.

2 استادیار،گروه حسابداری،واحد بیرجند،دانشگاه آزاد اسلامی،بیرجند،ایران.

3 استادیار،گروه حسابداری،واحد تهران شرق،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر ظرفیت مالیاتی بر کوشش مالیاتی طلا فروشان خراسان جنوبی بود. روش: نمونه آماری این پژوهش شامل 156 نفر از مشاغل منتخب (طلافروشان) خراسان جنوبی بود که در سال 1392-1397 تحت بررسی قرار گرفتند. در نهایت از طریق نرم‌افزار Eviews، SPSS و PLS با استفاده از مدل ‌رگرسیون چندمتغیره به روش داده‌های ترکیبی در سطح اطمینان 95/0 فرضیه‌ مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها: یافته‌ها نشان داد که مجموع درآمد ظرفیت مالیاتی و کوشش مالیاتی در هرسال از 92 الی 97 مشخص است و در جامعه آماری طلافروشان در هرسال کوشش مالیاتی نتوانسته است درصد زیادی از درآمد ظرفیت مالیاتی را توجیه نماید که بیشترین تاثیر آن مربوط به سال 1396 با میزان 72/13 درصد است.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که در جامعه آماری طلافروشان استان خراسان جنوبی، ظرفیت مالیاتی طلافروشان نقش قابل توجهی بر کوشش مالیاتی استان خراسان جنوبی نداشته است.

کلیدواژه‌ها