بررسی اثرات نااطمینانی کلان اقتصادی بر پیش بینی فعالیت های آتی بخش حقیقی اقتصاد و سیاست در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران.

2 استادیار گروه اقتصاد، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران.

چکیده

بخش حقیقی اقتصاد در کشور یکی از مهمترین شاخص هایی است که تغییرات و پیش بینی روندهای آتی آن ارتباط نزدیکی با سیاست گذاری، ریسک بازار و نااطمینانی بازار دارد. در همین راستا در تحقیق حاضر به بررسی اثرات نااطمینانی کلان اقتصادی بر پیش بینی فعالیت های آتی بخش حقیقی اقتصاد در ایران طی دوره زمانی 1371 تا 1398 پرداخته شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش ARDL استفاده شده که کلیه تجزیه و تحلیل ها با کمک نرم افزار Eviews10 انجام گرفته است. یافته های تحقیق نشان داد که تااطمینانی کلان اقتصادی قدرت پیش بینی فعالیت های آتی بخش حقیقی اقتصاد را بهبود می بخشد. همچنین مشاهده شد که نااطمینانی کلان اقتصادی می تواند بر پیش بینی فعالیت های آتی بخش حقیقی اقتصاد در کوتاه مدت و بلند مدت اثر گذار باشد، در نتیجه فرضیه های مطرح شده در تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. نااطمینانی به عواملی اشاره دارد که احتمالاً روی تصمیمات مالی سرمایه گذاران مانند سیاست های آتی دولت، روندهای مالی و اثرات بالقوه و احتمالی آنها تأثیر می گذارد. در سطح کلان نااطمینانی در سیاست های اقتصادی منجر به کاهش نرخ رشد اشتغال و سرمایه گذاری و افزایش نوسانات ارزش سهام می گردد همچنین این عدم اطمینان در سیاست های اقتصادی، بر روی اشتغال و بازار کسب و کار (بیکاری و خوداشتغالی) اثر گذار است. بنابراین بازار کار و اشتغال، به عنوان بازاری مهم در اقتصاد، از نااطمینانی در سیاست های اقتصادی اثر پذیری دارد.

کلیدواژه‌ها