نقش نهادهای مدنی و دیپلماسی شهری در توسعه سیاسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی مسائل ایران ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج،ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی ،واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج،ایران(نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

در این مقاله نقش و تأثیرگذاری نهادهای مدنی شهری در توسعه سیاسی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر این اساس پرسش اصلی عبارت است از: وظایف، اختیارات و عملکرد نهادهای مدنی شهری چه تأثیری بر توسعه سیاسی ایران دارند؟
پاسخ موقت به پرسش حاضر عبارت است از: نهادهای مدنی شهری با عمل به وظایف و اختیارات تعبیه شده در قوانین و بالا بردن سطح مشارکت مدنی در حکومت‌داری موجب توسعه سیاسی ایران خواهند شد.
گستره وسیعی از وظایف بر عهده شورای شهرهای کشورهای توسعه یافته قرار دارد. مواردی که در بسیاری از کشورها زیر نظر یک وزارت خانه مستقل قرار دارد در کشورهای توسعه یافته بر عهده شورای شهرهای این کشور است. این نظام عدم تمرکز بسیاری از امور را مستقیم واگذار به خرد جمعی شهروندان کرده است به همین علت عملکرد شورای شهرها در ارتباط مستقیم با میل و خواست شهروندان کشورهای توسعه یافته است و عملکرد بهتری را می‌توان از آن به نسبت شورای شهرهایی که در یک سیستم متمرکز (مثل ایران) وجود دارند، مشاهده نمود.

کلیدواژه‌ها