سرمایه اجتماعی : گونه شناسی اعتماد و سنجش آن در استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

چکیده

اعتماد به عنوان یکی از مهمترین مولفه های سرمایه اجتماعی محسوب می شود در گونه شناسی اعتماد باید از اعتماد فردی که مصداق آن اشنایان و اطرافیان می باشد ،اعتماد عمومی دومین نوع اعتماد است مربوط به افراد مربوط به جامعه است که دایره آن فراگیر تر می باشد و سومین نوع اعتماد ،اعتماد نهادی است ،در این پژوهش هدف پژوهش بررسی رابطه بین اعتماد و سرمایه اجتماعی در استان گلستان است که مورد سنجش و بررسی قرار گرفت استان گلستان به دلیل ساختار اجتماعی و جمعتی خاص خود پس از بررسی به ترتیب از میزان مطلوبیت بالا به پایین اعتماد فردی ،اعتماد عمومی و در نهایت اعتماد نهادی قرار گرفته است تحلیل داده ها بیانگر این است که اعتماد نسبت به اطرافیان و آشنایان نسبت به سایر اعتمادها در سطح مطلوبی قرار دارد و به هر میزان روابط فردی و خویشاوندی نهادینه تر باشد اعتماد نیز بیشتر است در مرحله بعد اعتماد عمومی قرارداد و در نهایت اعتماد نهادی که نوع نگرش و اعتماد از مطلوبیت لازم برخوردار نمی باشد .

کلیدواژه‌ها