بررسی بحران هویت در جوامع دستخوش تغییر: مطالعه موردی شکل گیری کودتای نقاب (نوژه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

اشاره و پرداختن به مقوله «هویت» در ادوار مختلف و درجوامع گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته است علی الخصوص جوامع تحول یافته ای که با یک انقلاب مواجه شده باشند ،در جامعة ایران بحث هویت سابقه‌ای طولانی دارد و به نوعی می‌توان ریشة آن را در اندیشة روشنفکران و نویسندگان نواندیش تاریخ معاصر به بعد جستجو کرد. اساسا هویت امری ایستا و بدون تغییر قلمداد نمی شود و همواره مؤلفه‌های اصلی آن دچار دگرگونی می‌شوند. به همین دلیل، به نظر می‌رسد که مسئلة هویت برای هر نسل امری حایز اهمیت قلمداد می‌شود . فقدان اجماع نظر واحد در اوایل انقلاب در برخی سطوح زمینه شکل گیری بحران هویت و در نتیجه ظهور موانعی جدید در مسیر توسعه انقلاب اسلامی گردید . جوامع دستخوش تغییر در سالهای ابتدایی با بی ثباتی و حوادثی درگیر می باشند که مسیر انقلابی را دگرگون و از اهداف دور می نمایند . از محتمل‌ترین بحران‌ها در این شرایط وقوع کودتا می باشد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، کشف کودتای نقاب که بنا به گفته برخی مسئولین، ابعادی از آن تا کنون مسکوت مانده زمینه های آن را نشان میدهد. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی ، جمع آوری داده ها به صورت اسنادی و کتابخانه ای ، زمانی مقطعی و متغیر مورد بررسی کیفی و هدف کاربردی است. بررسی دقیق علل طرح ریزی کودتای نقاب و مطالعه جوانب آن به روشنی نشان می دهد، بحران هویت فردی از مهمترین اقسام بحران‌های سیاسی ، نقشی تعیین کننده در شکل گیری این کودتا داشته است.

کلیدواژه‌ها