بررسی تاثیر گرایش مذهبی(شیعه و سنی) بر مشارکت سیاسی در انتخابات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جامعه شناسی سیاسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 . دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

3 استادیار گروه جامعه شناسی سیاسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر گرایش مذهبی(شیعه و سنی) بر مشارکت سیاسی در انتخابات بود. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی و با رویکرد توصیفی-همبستگی انجام می‏گیرد، جامعه آماری شامل جامعه آماری این پژوهش، 70000 نفر واجد شرایط رای دادن در دو شهر کنگان و عسلویه می‏باشد که بر اساس جدول نمونه گیری مورگان تعداد 380 نفر به عنوان نمونه انتخاب و بررسی شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. این پرسشنامه بر اساس مبانی نظری و با توجه ‌به تاثیر گرایش مذهبی بر مشارکت سیاسی مردم، تهیه و در قالب 7 بعد و 49 گویه تهیه و تنظیم شد. جهت بررسی روایی مؤلفه‌های پرسشنامه از نظر اساتید و نیز روایی محتوایی استفاده شد و برای بررسی پایایی آنها از آلفای کرانباخ استفاده شد که به (80/0) محاسبه شد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش نیز از آزمون های توصیفی و آزمون t برای دو گروه مستقل و آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که گرایش مذهبی(شیعه و سنی) بر مشارکت سیاسی در انتخابات تاثیر دارد و در این میان بیشترین تاثیر مربوط به بعد اعتقادی با ضریب بتا(992) می باشد. همچنین بر اساس نتایج بین گرایش مذهبی و مشارکت سیاسی در انتخابات تفاوت معنادار وجود دارد و بیشترین تفاوت میانگین بین شیعه و سنی در بعد مناسکی (-17.92) می باشد. در پایان نتایج مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها