مطالعه عوامل حمایتی و تعاملی تاثیر گذار بر انطباق فرهنگی دانشجویان ایرانی خارج از کشور (مورد تحقیق: دانشجویان پزشکی دانشگاه سیچنوا مسکو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.30510/psi.2022.269703.1471

چکیده

زمینه و هدف: در هر مهاجرتی عواملی چون فرهنگ پذیری و محیط باید مورد برسی قرار بگیرد تا فرد یا افرادی که میخواهند زندگی جدیدی را در یک محیط جدید و غیرقابل پیشبینی شروع کنند دچار سردرگمی نشوند. هدف از این تحقیق عوامل حمایتی و تعاملی تاثیر گذار بر انطباق فرهنگی دانشجویان ایرانی خارج از کشور بود.
روش تحقیق: روش این پژوهش توسعه ای-کاربردی، آمیخته اکتشافی و ماهیت پیمایشی مقطعی و کاربردی است. جامعه آماری در مرحله کیفی خبرگان حوزه انطباق فرهنگی دانشجویان بودند که با روش نمونه گیری هدفمند21نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و در بخش کمی جامعه آماری دانشجویان پزشکی دانشگاه سیچنوا روسیه در سال2020 بودند که 278نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند.
یافته ها: نتایج تحقیق در بخش کیفی نشان داد که انطباق فرهنگی دانشجویان ایرانی شامل 3 شاخص عوامل تعاملی و 4 شاخص عوامل حمایتی بود. نتایج به دست آمده در مدل ساختاری نیز نشان داد که عوامل تعاملی (r=0/096)وعوامل حمایتی (r=0/109) بر انطباق فرهنگی دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه های روسیه تاثیر مثبت و معناداری داشتند.
نتیجه گیری: انطباق فرهنگی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها و به نوعی از نتایج تحقق توسعۀ فرهنگی در سطح دانشگاه ها به شمار می‌رود و نهادهای آموزشی و فرهنگی نظیر دانشگاه‌ها همواره در انطباق فرهنگی نقش دارند.

کلیدواژه‌ها