شناسایی معیارها و ارزیابی عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در شکل دهی الگوی حکمرانی خوب با تمرکز بر شفافیت و مبارزه با فساد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشته علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

چکیده

این پژوهش با تاکید بر الگوی حکمرانی خوب، درصدد تبیین جایگاه آن در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر مفهوم شفاف سازی و مبارزه با فساد بوده است. پژوهش از نوع آمیخته بود و در بخش نخست به منظور شناسایی معیارهای ارزیابی از تحلیل تماتیک مصاحبه با 18 نفر از خبرگان که به شیوه قضاوتی هدفمند انتخاب شده بودند، استفاده شد. همچنین در بخش دوم پژوهش از تکنیک پیمایش نظرات 384 نفر از مدیران و متخصصین در حوزه رسانه برای ارزیابی عملکرد سازمان بر مبنای معیارهای شناسایی شده استفاده شد که به شیوه در دسترس انتخاب شده بودند. بر اساس تحلیل موضوعی مصاحبه ها در قالب کدگذاری باز و محوری به اکتشاف 20 معیار و شاخص عملکردی منجر شده است. اطلاع رسانی درست، آموزش سیاسی و آگاهی بخشی، استقلال رسانه ای، انحصاری نبودن، الگو و ساختار مناسب، ایستادگی در برابر انحرافات، توجه به مطالبات جامعه مدنی، تقویت جامعه مدنی ، ثمربخش و واقعی بودن، برگزاری میزگردهای تخصصی، رعایت بی طرفی، افشاگری فسادهای اقتصادی، تولید محتوای رسانه ای، کاهش شکاف حاکمیت و مردم، شفافیت درون سازمانی، توجه به مصالح عمومی،پاسخگویی به جامعه مدنی، نظارت بر عملکرد حاکمیت، پیشرو بودن، فرهنگ سازی که در این میان فرهنگ سازی به دلیل کلی بودن بر مبنای محاسبه شاخص های روائی از تحلیل کنار گذاشته شد.

کلیدواژه‌ها