پیامدهای جنگ سوریه بر حقوق و سلامت کودکان و چگونگی حمایت آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد واحد قشم، قشم، ایران

2 استاد حقوق بین الملل، استاد گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، ایران

چکیده

در سراسر تاریخ، جنگ تلفات وحشتناکی را برای کودکان تحمیل کردهاست اما مهارتهای جنگی مدرن، کودکان را بیرحمانهتر و حسابشدهتر از قبل معلول میکند و مورد سوءاستفاده قرار میدهد. باتوجه به این ضرورت هدف مقاله حاضر بررسی پیامدهای جنگ سوریه بر حقوق و سلامت کودکان و چگونگی حمایت از آن می‌باشد. نتایج نشان داد که درطی اقدامات جهانی بهمنظور افزایش حمایت از کودکان در جنگهای مسلحانه، این مقاله یک طیف گستردهای از مسائل مهم مرتبط با حقوق و سلامت کودکان را در دوران پساجنگ بررسی می‌کند و بیان می‌داد که مسائلی همچون پایانیافتن بخشودگی برای جرم علیه کودکان و پایان یافتن مقاومت برای جنگ، فراهم کردن جایگاه برای کودکان در برنامههای امنیتی، کنترل و اعلام نقض حقوق کودکان در جنگ، واکنش نسبت به وسعت درگیریهای جنسی و ایجاد صلح، درگیرشدن نوجوانان در بازسازی، حمایت کردن از کودکان در حملات تروریستی، بهبودبخشیدن اطلاعات، جمعآوری اطلاعات و روانکاوی کودکان در جنگ، آموزش و توجه روی حقوق کودکان و جنسیت، تأیید جامعه اجتماعی برای حمایت از کودکان، آماده کردن منابع برای کودکان متأثر از جنگ باید در قالب یک درخواست فوری در سازمان‌ها و محاکم بین المللی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها