بررسی سیاست آقا محمد بیدآبادی درشکل گیری عرفان شیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری عرفان اسلامی ، دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 دانشیار گروه الهیات و معارف اسلامی ، دانشگاه امام حسین ، تهران ، ایران.

3 دانشیار گروه فلسفه و حکمت متعالیه ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، تهران ، ایران

چکیده

آقامحمد بیدآبادی(متوفی1198 هق) ، فقیه، حکیم، فیلسوف متأله، عالم، عارف و زاهد متشرع قرن۱۲هق، فرزند ملارفیع گیلانی، از جمله حکما و فلاسفه شیعی و از شاگردان سید قطب الدین نیریزی شیرازی است که نقش اساسی در احیای عرفان شیعی در اواخر دوره صفویه داشته است. در این رابطه مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی می کوشد مهمترین مؤلفه های احیا کننده عرفان شیعی در اندیشه سیاسی وآثار بید آبادی را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد.
یافته های تحقیق نشان می دهد که تواضع، مهربانی، قناعت، دوری از دربار سلاطین،تربیت شاگردان با استعدادی همچون ملاعلی نوری، نگارش نامه های عرفانی،تجدید حکمت و فلسفه ملاصدرا، مبارزه با تصوف خانقاهی، احیای حکمت قرآنی و شیعی، پیوند شریعت ، حقیقت و طریقت به قصد تقرب الهی، تأکید بر میانه روی ، اعتدال ، تقلید یا اجتهاد برای سالک شیعی ، محبت به همه انسانها و تأکید بر اهمیت علوم و محبت اهل بیت و زیارت قبر ائمه در کسب معرفت، مهمترین مؤلفه های ترویج عرفان شیعی در اندیشه سیاسی و آثار بید آبادی بوده است.

کلیدواژه‌ها