رویکردها و ظرفیت های حقوق بین الملل در تحقق اصل حاکمیت‌قانون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،گروه حقوق،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

اصل حاکمیت‌قانون به عنوان یکی از مفاهیم مدرن حقوق بین‌الملل، از الزامات جامعه بین‌المللی محسوب می‌شود. برخی از اندیشمندان با طرح ابهاماتی در مورد آن، معتقدند حقوق بین‌الملل برخلاف حقوق داخلی، فاقد ویژگی‌های لازم برای استقرار این اصل می‌باشد. برای استقرار اصل حاکمیت قانون در حقوق بین‌الملل شاخصه هایی از قبیل وجود قواعد الزام آور، پاسخگویی، مشارکت، شفافیت قواعد، تضمین حقوق بشر و... لازم است. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی رویکردها و ظرفیت های حقوق بین الملل در تحقق اصل حاکمیت‌قانون می پردازد. لذا از مهمترین یافته های تحقیق آن است که حاکمیت‌قانون در حقوق بین‌الملل با حقوق بشر و صلح و امنیت بین‌المللی، پیوندی ناگسستنی دارد و حمایت بین‌المللی از حقوق بشر و ایجاد نهادهایی مانند شورای امنیت با هدف نظارت بر صلح و امنیت بین‌المللی، ایجاد نهادهای تجاری بین‌المللی و مبارزه با بی‌‌کیفری از طریق ایجاد مراجع کیفری بین‌المللی حاکی از استقرار اصل حاکمیت‌قانون در حقوق‌بین‌الملل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها