اعتبارسنجی مدل انسجام سازمانی با رویکرد عدالت سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

3 استاد مدیریت آموزشی/پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

چکیده

هدف پژوهش: مطالعه حاضر با هدف اعتبارسنجی مدل انسجام سازمانی با رویکرد عدالت سازمانی انجام گرفت.

روش‌شناسی: روش تحقیق، این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان سازمان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی است که با روش تصادفی ساده و با فرمول کوکران تعداد 187 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدند. برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق از ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته یادگیری سازمانی، رفتار سازمانی، کیفیت زندگی شغلی، انسجام سازمانی و عدالت سازمانی استفاده شد.

روایی پرسشنامه با روش روایی محتوا و پایایی این ابزارها با روش ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید و مشخص شد که کل پرسشنامه دارای پایایی 89/0 بود و پرسشنامه‌ها از لحاظ روایی و از نظر پایایی در حد مطلوب قرار داشتند. داده‌ها روش آمار توصیفی (شاخص‌های مرکزی میانگین و شاخص‌های پراکندگی انحراف معیار) و آمار استنباطی تحلیل مسیر (رگرسیون چندمتغیره) و با نرم‌افزار spss و lisrel تجزیه‌وتحلیل داده‌ها انجام گرفت.

یافته‌ها: چهار بعد یادگیری سازمانی، رفتار سازمانی، کیفیت زندگی شغلی، عدالت سازمانی بر انسجام سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها