بررسی علل و عوامل موثر بر نیات برآورده نشده فرزندآوری زنان(مورد مطالعه: زنان همسردار 44-30 ساله ساکن شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جمعیت شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات. تهران. ایران

2 دانشیار گروه جمعیت شناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار جمعیت شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار. سمنان.ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف، بررسی علل و عوامل مؤثر بر نیات برآورده نشده فرزند آوری زنان ساکن شهر تهران است. روش تحقیق، پیمایشی بوده و داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل زنان 44-30 ساله همسردار شهر تهران در سال 1400 بوده که از بین آنها، تعداد 400 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهند که بیشتر افراد، تعداد ایده آل فرزندان خانواده را دو فرزند می دانند. نتایج تحلیل دو متغیره نشان داد بین نیات برآورده نشده فرزند آوری زنان و متغیرهای سن پاسخگویان، سن در اولین ازدواج، فاصله سنی زوجین، طول مدت ازدواج، شمار فرزندان، پایبندی دینی، نگرش نسبت به ارزش فرزند، هنجارهای شبکه اجتماعی، فردگرایی و کنترل درک شده رفتار، رابطه ی معنی دار دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره نیز نشان داد که در مدل نهایی، متغیر های نگرش زنان نسبت به ارزش فرزند و میزان پایبندی دینی زنان اثرمستقیم و مثبت، و معنی دار و متغیر های شمار فرزندان زنان،، نگرش زنان نسبت به هنجار شبکه اجتماعی در خصوص افزایش فرزند و فردگرایی تاثیرمستقیم و منفی منفی و معنی دار بر نیات برآورد نشده زنان دارند. متغیرهای کنترل درک شده رفتار زنان، سن، سن ازدواج، مدت ازدواج، اختلاف سنی زوجین بصورت غیر مستقیم و از طریق تاثیر بر متغیرهای دیگر بر نیات برآورده نشده/شده فرزندآوری زنان تأثیر دارند.

کلیدواژه‌ها