تحول‌قضایی و آینده‌پژوهی سیاست‌های پیشگیری و مبارزه با فساد‌اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معارف اسلامی دانشگاه خاتم‌الانبیاص تهران، ایران

2 دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 استادیار گروه‌فقه و حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.

4 دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران.

چکیده

چکیده
پس از پیروزی انقلاب اسلامی،قوه‌قضاییه‌ در ایران، تحولاتی را تجربه نموده است .در آینده‌پژوهی سه آینده «ممکن»، «محتمل» و مطلوب(مرحج) را به صورت همزمان مورد مطالعه قرار می‌گیرد. ‌دستگاه قضا بر مبنای بیانیه گام‌دوم،عملکردش را آسیب‌شناسی و سندتحول‌قضایی را تدوین نمود. مقام معظم رهبری، اقتصاد قوی،را از شروط‌لازم برای سالم‌بودن یک نظام‌اقتصادی می‌دانند.هدف از انجام این تحقیق ترسیم آینده‌پژوهی پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی با توجه به تحول قضایی در راستای اصل156 قانون‌اساسی می‌باشد.سوال اصلی، نقش و تاثیر تحول‌قضایی پیشگیری و مبارزه با فساداقتصادی با نگاه به آینده چگونه است؟ روش‌انجام به صورت روندپژوهی‌تاریخی، و با مطالعه کتب،مقالات،قوانین می‌باشد. نتایج حاکی ازاین است که با بهره‌گیری هوشمندانه از دانش آینده‌پژوهی فرصت پیش بینی آگاهانه‌ی موج‌های تغییر جرایم و فساد را فراهم می‌نماید،آنگاه می‌توان سناریوها و روشهایی را ترسیم نمود تا بتواند از جرایم و فسادهایی که ممکن است قربانیان زیادی داشته باشد،پیشگیری و مبارزه نماید. آینده‌پژوهی این قابلیت را ایجاد می‌کند قبل از وقوع جرم و فسادی، قوه‌قضاییه بتواند با ارتقا توانمندیها و استفاده از تکنولوژی و امکانات جدید زودتر آن را پیش‌بینی نموده و برای مبارزه یا پیشگیری اقدام لازم را مدنظر قرار داده و به اصطلاح غافلگیر نشود.

کلیدواژه‌ها