آسیب شناسی جامعه ی مدنی با تکیه بر سوره مائده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری قرآن و حدیث، مدرس گروه معارف، دانشگاه خاتم الانبیا(ص)، تهران

چکیده

از ضرورت های قرآن پژوهی کشف نظام مند دلالتهای سیاسی اجتماعی و اقتصادی قرآن و بکارگیری آنها در نظام و عمل سیاسی اسلامی است. بر خلاف دیدگاهی که آیات قرآن را همچون خطوطی پراکنده و ناموزون می بیند، بر اساس کاوش های جدید قرآن پژوهان معاصر، آیات هر سوره غرض واحدی را در پی می گیرد و نظمی هندسی بر ساختار سوره ها حاکم است. هر سوره از قرآن کریم ساختمان و ساختاری مخصوص به خود دارد که با دقت و ظرافت و استحکام بنا شده است و نحوه چینش آیات در هر سوره دلیل و حکمتی دارد که برای برآورده شدن هدفی در آن سوره است. سوره مائده که به نام های عقود و المنقدها نیز خوانده می شود، در ترتیب فعلی قرآن پنجمین سوره قرآن کریم است. هدف این پژوهش آسیب شناسی جامعه ی مدنی با تکیه بر سوره مائده می باشد. این سوره دربرگیرنده یک سلسله احکام و فرائض دینی و مجموعه ای از معارف اعتقادی و اخلاقی می باشد که با توجه به آیات سوره مائده روشن گردید که همه هستی و هر آنچه که در آن هست ملک الهی بوده و در اختیار اوست. بنابراین همه جا حوزه قدرت الهی بوده و همه هستی تحت قدرت مطلق پروردگار قرار دارد و او مالک بر هستی و هر آنچه که در آسمان و زمین است می باشد.

کلیدواژه‌ها