رویکرد کنوانسیون ریو در حفاظت از حیات زیست محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری حقوق خصوصی ،گروه حقوق، واحدگرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

چکیده

منابع طبیعی از دیرباز از مهم ترین ارکان حیات بشری به شمار آمده است .از این رو، احترام به منابع طبیعی و محیط زیست در بین جوامع بشری در همه ادوار تاریخی مطمح نظر بوده است. و امروزه روند سریع صنعتی شدن جوامع و در کنار آن گرایش به جهانی شدن، دنیا را دستخوش تحولات عظیمی در ابعاد اجتماعی ، اقتصادی سیاسی کرده است و نیز موجب تخریب منابع طبیعی و آلودگی آن گردیده است که تخریب و نابودی جنگل ها، انقراض نسل جانوران وحشی، آلودگی هوا،آبها و آلودگی صوتی ، بیابان زایی، افزایش گازهای گلخانه ای از جمله آنها به شمار می رود. امروزه منابع طبیعی و حفاظت از آن به چنان ارزش اخلاقی و اجتماعی تبدیل شده است که حمایت کیفری از آن ضروری می نماید.سوال مسئله اینست که هدف از تشکیل کنوانسیون ریو چیست و چه تاثیری در جرائم زیست محیطی دارد؟ در کنوانسیون ریو باهدف مبارزه با بیابان- زایى که در سال 1996که در برگیرنده حمایت کیفری از منابع طبیعی می باشند به تصویب رسید .در واقع سیاست کیفری بین المللی برای رفع مشکلات زیست محیطی می باشد که تحولات اجتماعی و صنعتی در جوامع مختلف مباحث جدیدی را برانگیخته و حتی دسته جدیدی از جرایم را مطرح نموده است که در این راستا می توان از جرایم زیست محیطی به عنوان یکی از اشکال جدید بزهکاری یاد کرد.تحقیق حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته است.

کلیدواژه‌ها