الگوی کیفی رفتار انتخابی مصرف غذا و نوشیدنی سالم در نوجوانان با تاکید بر بازاریابی مواد غذایی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی،واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی ،رشت،ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی ،رشت ،ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی،واحد رشت،دانشگاه آزاداسلامی،رشت،ایران

چکیده

تغذیه سالم پیامدهای رفاهی و مالی مهمی برای جامعه دارد. به این ترتیب، بسیار مهم است که حوزه علوم رفتاری و تحلیل رفتار، تحقیقاتی در زمینه الگوی رفتار انتخابی غذا و نوشیدنی سالم انجام دهد تا بتوان مداخلات موثری را توسعه داد. هدف این تحقیق طراحی کیفی مدل رفتار انتخابی مصرف غذا و نوشیدنی سالم در نوجوانان با تاکید بر بازاریابی مواد غذایی در ایران بود. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی_توسعه ای و از نظر ماهیت، توصیفی پیمایشی با رویکرد پژوهش کیفی با استراتژی داده بنیاد بود. جامعه آماری شامل والدین و نوجوانان بودند. آزمودنی ها با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی شناسایی شدند که با توجه به کفایت داده ها، در مجموع با 18 آزمودنی مصاحبه شد. برای گردآوری داده ها از مصاحبه استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد تئوری داده بنیاد استفاده شد. در مجموع در قالب نظریه داده بنیاد 25 مقوله کلی در قالب رویکرد تعیین شده به دست امد.

کلیدواژه‌ها