شایسته سالاری و سیاست سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در سازمان های دولتی (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان ، دانشگاه آزاد اسلامی ،کرمان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان ، دانشگاه آزاد اسلامی ،کرمان، ایران

3 استادیار، گروه معارف اسلامی، واحد کرمان ، دانشگاه آزاد اسلامی ،کرمان، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

10.30510/psi.2022.337468.3348

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی شایسته سالاری و سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در سازمان های دولتی (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی) است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی – پیمایشی و از نوع تحقیقات علی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مدیران و کارکنان در سازمان‌های تامین اجتماعی جنوب غربی ایران (کهکیلویه و بویراحمد، فارس و بوشهر) مشتمل بر 183 نفر می‌باشد روش نمونه گیری براساس جدول مورگان 118 نفر برآورد که پرسشنامه به صورت تصادفی تصاده بین اعضای نمونه توزیع شد. ابزار جمع‌اوری اطلاعات، سه پرسشنامه محقق 1- شاسته سالاری؛ 2- پرسشنامه صیانت از حقوق مردم 3- پرسشنامه سلامت داری بود. داده‌ها توسط نرم‌افزار ایموس تحلیل شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین شایسته سالاری و سلامت اداری رابطه وجود دارد. بین شایسته ‌سالاری و صیانت از حقوق مردم رابطه وجود دارد. سلامت اداری نقش میانجی بین شایسته ‌سالاری و صیانت از حقوق مردم دارد.

کلیدواژه‌ها