ارائه مدل پیکربندی بر مبنای فرهنگ سازمانی (بازاری و باشگاهی) برای شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

به نظر می رسد که فرهنگ سازمانی بخش جدایی از یک شرکت باشد. فرهنگ سازمانی براساس ابعاد مورد بررسی آن می تواند مورد پیکربندی قرار گیرد. پیکربندی فرهنگ سازمانی کمک می کند که فعالیت شرکت های مورد بررسی بیشتر شده و در نهایت از مزیت های بالاتری برخوردار شوند. براین اساس این مطالعه به دنبال بررسی ارائه مدل پیکربندی بر مبنای فرهنگ سازمانی (بازاری و باشگاهی) برای شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش این تحقیق به صورت معادلات ساختاری PLS می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان بورس می‌باشد. روش نمونه‌گیری پژوهش، روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک می‌باشد. حجم نمونه این تحقیق 220 نفر از کارشناسان و خبرگان در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش به صورت تحلیل-توصیفی با رویکرد همبستگی و تخمین در معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLS) بود. یافته های مطالعه نشان داد که مقادیر بار عاملی تمام گویه‌‌ها بیشتر از 0.4 است و بنابراین مدل اندازه‌گیری، مدلی همگن است و مقادیر بار عاملی، مقادیر قابل قبولی هستند. نتایج بررسی معناداری مقادیر آماره t برای همه گویه‌ها بیشتر از 2.58 گزارش شد. این بدان معناست که ارتباط بین گویه‌ها با متغیر مکنون مربوط به خود در سطح اطمینان 99 درصد پذیرفته می‌شود.

کلیدواژه‌ها