تحلیل و بررسی ارتباط بین بنگاه داری بانک ها و رشد اقتصادی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد پولی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران.

2 دانشیار رشته اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه، بانک‌داری و واسطه‌گری مالی یکی از مهم‌‌ترین بخش‌های اقتصادی به شمار می‌آید. بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری با سازماندهی و هدایت دریافت‌ها و پرداخت‌ها، امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصادی می‌شوند. گرفتار شدن بانک‌ها در بنگاهداری ازآنجاکه نظام تأمین مالی در ایران بانک محور است پیامدهای ناگواری بر رشد اقتصادی خواهد داشت و بی‌راه نیست که منشاء رکود اقتصادی موجود به عوامل نظیر بنگاه‌داری برگردد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر عملکرد بانک‌ها و همچنین بنگاهداری بانک‌ها در اقتصاد ایران می‌باشد.پژوهش حاضر از لحاظ طبقه‌بندی تحقیق بر مبنای هدف، از نوع تحقیق کاربردی است؛ از نظر روش، پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر تحلیل رگرسیونی با استفاده از پنل دیتا است. همچنین در تحقیق حاضر برای آزمون فرضیه‌ها از اطلاعات تاریخی استفاده می‌شود، بنابراین طرح این پژوهش از نوع پیمایشی است. در این پژوهش اطلاعات مربوط به ۲۰ بانک نمونه در دوره زمانی ۱۸ساله بین سال‌های ۱۳۸۰-۱۳۹۷ مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت تا ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه تحقیق بررسی شود. نتایج حاکی از آن است که فعالیت بانک‌ها و بالأخص بنگاهداری بانک‌ها بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است و باعث کاهش رشد اقتصادی کشور می‌شود.

کلیدواژه‌ها