مشروعیت دولت در حقوق بین الملل معاصر با مطالعه موردی یمن و افغانستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری، گروه حقوق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استاد حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج،ایران

3 گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

ریشه اصلی مشروعیت را باید در علوم سیاسی جستجو کرد و از آنجائیکه حقوق بین الملل رابطه تنگاتنگی با این علم و خصوصاً روابط بین الملل دارد ناگزیر مشروعیت دولت در حقوق بین الملل پدیدار خواهد شد. اینکه شاخص ها و معیارهای مشروعیت دولت در حقوق بین الملل معاصر کدامند و بر چه مبنایی استوار هستند نظریه های مختلفی در این زمینه وجود دارد. گاهی مشروعیت دولت با حقوق مردم در تلاقی قرار می گیرد که در این موارد شناسایی معیارهای مشروعیت دولت بسیار پیچیده به نظر می رسد از جمله این موارد جنگ داخلی در کشورها می باشد. میزان مقابله دولت با تکیه بر عنصر مشروعیت با موضوعاتی همچون حق تعیین سرنوشت و حقوق بشردوستانه در تقابل خواهد بود. در کشورهایی مانند افغانستان و یمن گروه هایی شبه نظامی فعالیت ها و مبارزاتی مسلحانه در تقابل با دولت حاکم وجود دارند که دولت های حاکم با استناد به مشروعیت با آنها برخورد نظامی کرده و به سرکوب آنها می پردازند و یا اینکه دولت های حاکم و یا گروه های شورشی از کشورهای دیگر کمک طلبیده و آنها را به مداخله در امور داخلی آن کشور دعوت می نماید. حال این سوال مطرح می شود مشروعیت این چنین دولت هایی از کجا نشأت می گیرد و آیا با حقوق بین الملل معاصر سازگاری دارد؟

کلیدواژه‌ها