طراحی مدل ‌بهره‌وری منابع انسانی در بخش بهداشت و درمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: هدف غایی سازمان‌های بهداشتی و درمانی دستیابی به بهره وری یا همان کارایی و اثربخشی است‌. هدف این پژوهش‌، طراحی مدل ‌بهره‌وری منابع انسانی در بخش بهداشت و درمان ‌می‌باشد
روش‌ها‌:‌ این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و روش پژوهش در این مطالعه کیفی و نوعی از فرامطالعه از نوع فراترکیب است که برای گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است‌. جامعه آماری این تحقیق در روش فراترکیب‌، پژوهش‌های پیشین ‌می‌باشد که بین سال‌های 1990 تا 2019 از پایگاه‌‌های علمی ساینس دایرکت (sciencedirect)‌، امرالد (emerald)‌، پایگاه علمی جهاد دانشگاهی (sid)‌، سیویلیکا (civilica) جستجو شده است‌. با بررسی 84 مقاله از 8740 مقاله اولیه 16 معیار و 145 زیرمعیار را به عنوان عوامل موثر بر ‌بهره‌وری منابع انسانی در یخش بهداشت و درمان در پژوهش‌های مختلف داخلی و خارجی در سال‌‌های 1990 تا 2019 به آن اشاره شده است شناسایی شد‌.
یافته‌ها‌: عوامل موثر بر ‌بهره‌وری منابع انسانی شامل عوامل شغلی با مولفه‌های مهارت‌‌های مناسب‌، شاخص عملکردی‌، بهبود عملکرد‌، پیشرفت حرفه‌ای و شواهد کمتری از بیماری بدست آمده است و نیز عوامل مربوط به حمایت سازمانی‌، عوامل مدیریتی‌، عوامل فرهنگی و اجتماعی‌، عوامل محیطی بدست آمد‌.
نتیجه‌گیری‌: توجه به عوامل شناسایی شده‌، ضرورت توجه به مفاهیم اقتصادی و کیفیت ارائه خدمات در بخش بهداشت و درمان به لحاظ اهمیت نوع خدمات و سر و کار داشتن با سلامت و جان انسان‌ها‌، اعتلای کیفیت و تضمین خدمات در این بخش را دوچندان ‌می‌کند‌.

کلیدواژه‌ها