تاثیر تحول مفهوم حاکمیت بر گستره عملکرد دولت ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

2 استادیار گروه حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه حقوق، گروه حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

چکیده

مفهوم حاکمیت نیز همانند بسیاری از مفاهیم حقوق عمومی از زمان پیدایش تا کنون دستخوش تغییر و تحول شده است و بار معنایی آن به تناسب شرایط زمان و تحولات جهانی تا حدود زیادی دگرگون شده است؛ این مفهوم دیگر مانند گذشته به معنای کنترل و نظارت مطلق دولت بر شهروندان خود نیست و قلمرو سرزمینی اقتدار دولت را به صورت مطلق تضمین نمی کند. تحولات مختلفی در طی چند قرن اخیر باعث شد که این تعریف و تلقی از حاکمیت دگرگون شود. سوالی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته این است که این تحول چه تاثیری بر گسترده عملکرد دولت و رابطه بخش عمومی و خصوصی داشته است؟
پیدایش و توسعه شبکه های اطلاعاتی، الگوهای حکمرانی و مرزهای حاکمیت دولت های ملی را تحت تاثیر قرار داده است؛ دیگر دولت ها تنها کنشگران موضوعات فناورانه در سطح جهانی نیستند و در واقع به نوعی شاهد تنوع بخشی به منبع اقتدار هستیم؛ شکل گیری شبکه های وفاداری در سطح جهانی مانند گروههای حاشیه ای، جنبش های اجتماعی و گروههای تروریستی به نادیده گرفتن مراکز سنتی مشروعیت و اقتدار منجر شده است. بر این اساس، دولت ها دیگر نمی توانند روابط خود را با مردم و حوزه خصوصی به شکل سابق تعریف و تدوین کنند و محدودیت های گسترده ای برای آن ها در این زمینه ایجاد شده است.

کلیدواژه‌ها