تبیین رابطة بین ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و توسعه‌ پایدار (مورد مطالعه: خط لوله انتفال نفت خام ترش سبز آب-ری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای، گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران شمال،تهران،ایران

2 دانشیار ،گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران شمال،تهران،ایران

3 استادیار،گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران شمال،تهران،ایران

چکیده

این مطالعه با هدف تحلیل رابطه‌ بین ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با توسعه‌ پایدار انجام گرفته است. روش تحقیق به صورت پیمایش کمی بود. جامعه آماری کلیه مدیران، کارکنان و کارمندان رسمی و غیررسمی مرتبط با طرح‌ها و پروژه‌ها و نیز مهندسین، ناظران وعوامل مرتبط با اجرای طرح احداث خط لوله انتفال نفت خام ترش سبز آب/ری بودند. روش نمونه‌گیری نیز به صورت نمونه‌گیری غیراحتمالی بود. از این‌رو، 300 نفر از افراد سازمانی به‌عنوان نمونه دردسترس انتخاب شدند. داده‌ها نیز با استفاده از نرم‌افزار spss تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج آزمون بارتلت و شاخص‌های مطلوب برازش مدل ساختاری، بیان‌کننده معناداری و تبیین مناسب کلیه مؤلفه‌ها، برای بررسی مسؤلیت اجتماعی شرکتی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین ایفای نقش مسئولیت‌پذیری شرکتی وتوسعه پایدار رابطه معناداری وجود دارد که این ضرایب برای مسئولیت اقتصادی (0.692)، مسئولیت قانونی (0.668) مسئولیت اخلاقی (0.608) و مسئولیت بشردوستانه (0.612) می‌باشد. ضریب تعیین نیز برابر با 0.326 می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که سیاستگذاران، طراحان، پیمان‌کاران و مجریان طرح احداث خط لوله نفت خام ترش سبزآب/ری، باید اهداف مرتبط با مسئولیت اجتماعی را از سه منظر «شرکت‌ها»، «استانداردها» و «مردم» دنبال کنند تا به حداکثر کارایی برسند.

کلیدواژه‌ها