تحلیل کیفی اثر تفاوت های زبانی و قومیتی در اعضای تیم ملی فوتسال بانوان در ضعف انسجام تیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی بالینی و عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 استاد تمام، گروه روانشناسی بالینی و عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه روانشناسی بالینی و عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه روانشناسی بالینی و عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل کیفی اثر تفاوت های زبانی و قومیتی در اعضای تیم ملی فوتسال بانوان در ضعف انسجام تیمی تیم ملی فوتسال بانوان ایران انجام پذیرفت. روش پژوهش از نوع کیفی بود و جمعآوری دادهها با استفاده از مصاحبه صورت پذیرفت.جامعه آماری و قلمرو مکانی پژوهش متشکل از اعضای تیم ملی فوتسال بانوان کشور در سال 1399 بودند که به عنوان مطالعه موردی، تعداد 12 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. اعتباریابی ابزار کیفی با استفاده از روش بازخورد مشارکت‌کنندگان مورد تأیید قرار گرفت. به‌منظور تحلیل داده‌های کیفی حاصل از مصاحبه، از روش تحلیل محتوای مضمون مبتنی بر کدگذاری باز در نرمافزار MAXQDA-18 استفاده شد و مفاهیم استخراج شده در قالب شبکه مضامین ترسیم گردید. نتایج حاصل از تحلیل مضمون بیانگر وجود 255 کدباز، 29 کداصلی، 11 طبقه از قبیل: تشخیص و پذیرش هیجان های خود، تعامل ذهنی با خود و دیگران، جهت گیری بر اساس شباهت قومی، طبقه خودشیفتگی قومی، قضاوت و پیشداوری، طبقه تبعیض و تعصب، طبقه تضادورزی و مسئولیت ناپذیری، ضعف در همکاری و سازگاری، تفاوت های اجتماعی-خانوادگی، طبقه تفاوت های بافتی، و تفاوت های عملکردی بودند که این یازده طبقه در قالب یک تم اصلی طبقه بندی شدند. جمع بندی نتایج نشان داد که تدوین الگوی انسجام گروهی بانوان فوتسالیت تیم ملی بر اساس تفاوت های قومی -زبانی، امکان پذیر و آزمون پذیر بوده و با توجه به نتایج آن می توان به کاهش تفاوت های قومی-زبانی و تسهیل انسجام گروهی نائل شد.

کلیدواژه‌ها