کاربرد مفهوم دوره انتقال در پیشگیری رشد مدار از بزهکاری کودکان و نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، گروه حقوق دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد امارات متحده عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، دوبی، امارات متحده عربی.

3 استادیار حقوق جنایی و جرم شناسی، گروه حقوق، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای و اسنادی، سعی در ارائه راهبردهای پیشگیری رشدمدار از بروز جرایم در این دوره دارد. مفهوم دوره انتقال چرخش از یک فرهنگ، جامعه و تمدن خودی و انزجار از آن و گرایش به سمت فرهنگ، جامعه و تمدن بیگانه و جایگزین است. در دوره انتقال به دلیل تعارض ها و تناقضاتی که کودکان و نوجوانان در تکوین شخصیت خود در جامعه با آنها رشد می کنند؛ کجروی و ارتکاب مطلق جرایم رشد فزاینده ای خواهند داشت. هدف از پیشگیری رشد مدار در دوره انتقال، کنترل ذهنی و روانی کودکان و نوجوانان و پیشگیری از گسست اجتماعی و فرهنگی با جامعه خودش است. نتایج حاکی است : نادیده گرفتن این خرده فرهنگ ها در صورت عدم توجه به ابعاد مختلف نظریه پنجره شکسته و رفتارهای جرم زا مانند برچسب زنی به آنها ممکن است منجر به شکل گیری «عصبیتی علیه منافع و امنیت ملی» شود. در این صورت بروز اختشاش و آشوب، آسیب به نظم عمومی و امنیت جامعه اجتناب ناپذیر است. این پدیده می تواند با یادگیری اجتماعی، دولت مجرم، ضعف رسانه های داخلی، اقدامات جرم زای رسانه های معاند ، ضعف آموزش و پروش تشدید شود. بدون رفع علل افزایش جرم در دوره انتقال و پیشگیری های اجتماعی و وضعی و اصلاح ساختار حاکمیتی نمی توانیم شاهد پیشگیری رشدمدار موفقی در عرصه آموزش صرف باشیم .

کلیدواژه‌ها