نقش دیپلماسی فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.

2 عضو هیات علمی و استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.

چکیده

جمهوری اسلامی ایران با آگاهی از اهمیت قدرت نرم در عصر وابستگی متقابل، از ابزارهایی نظیر دانش، فرهنگ و ایدئولوژی برای اعمال قدرت بر روی کشورهای منطقه ای بهره می برد. یکی از این ابزارها، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است. در این مقاله با روش کتابخانه ای و توصیفی-تحلیل، در صدد پاسخ به این سوال هستیم : آیا دیپلماسی فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تاثیر گذار و موفق بوده است یا خیر؟ نتایج حاکی است که فعالیت های فرهنگی این سازمان خصوصا در کشورهایی که پیروان مذهب تشیع در آن حضور پررنگ دارد موثرتر واقع شده است. از عوامل موثر و موفقیت دیپلماسی فرهنگی جمهور اسلامی ایران اشتراکات فرهنگی ودینی ما با اغلب کشورهای منطقه میباشد. از جمله این اشتراکات میتوان به دین اسلام و مذهب تشیع، اشترکات تاریخی و تمدنی و فرهنگی مثل نوروز باستانی، جشن شب یلدا و بزرگداشت شاعران و دانشمندان مشترک بین اغلب کشورهای منطقه خصوصا ترکیه و آذربایجان و کشورهای آسیای میانه و افغانستان. ولی در کشورهای اروپایی، این سازمان تلاش میکند با گسترش زبان و ادبیات فارسی از طریق ایجاد کرسی های زبان فارسی در دانشگاههای معتبر و برگزاری نمایشگاهها، آثار باستانی و فرهنگ اقوام ایرانی و بر پایی همایشها و کنفرانسهای بزرگداشت شاعران و اندیشمندان ایرانی به اهداف تعیین شده خود دست پیدا کند. لذا به نظر میرسد توفیقات دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای غربی خصوصا اروپای غربی و آمریکا با سلاح ایدئولوژی شیعه کمتر بوده است.

کلیدواژه‌ها