بررسی زمینه های اجتماعی و فرهنگی نشاط اجتماعی در زندگی شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت فرهنگی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

4 استادیار جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

5 دانشیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت و سیاستگذاری فرهنگی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه کیفی زمینه های اجتماعی و فرهنگی نشاط اجتماعی در زندگی شهری می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهش‌های بنیادی محسوب می شود. در این پژوهش با رویکردی کیفی و با استفاده از روش نتحلیل مضمون، به بررسی کیفی نشاط اجتماعی در زندگی شهری (شامل شرایط علی، زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، و پیامدهای آن) و ایجاد شبکه مضامین پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن بودند داده‌های حاصل از مصاحبه با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بدین صورت که ابتدا مصاحبه ها در متنی منسجم و یکپارچه ثبت و سپس کدگذاری گردید و کدهای مشابه در دسته های مفهومی تحت عنوان مضامین سازمان دهنده قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها و منابع مربوط به جراید با استفاده از تحلیل مضمون، 11 مضمون فراگیر در رابطه با زمینه‌های نشاط اجتماعی در زندگی شهری استخراج گردیده است. همچنین این 11 مضمون فراگیر شامل زمینه فردی، زمینه اجتماعی، زمینه فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، محیط انسان ساخت، زیرساخت‌های مدنی شهری، رسانه‌ها، تخلیه هیجانات منفی، موانع، پیامدها می‌باشد که خود متشکل از 37 مضمون سازمان‌دهنده می‌باشد که مجموعه توسط 239 مضمون پایه تدوین گردیده است. قابل ذکر است، در این مقاله واژه‏های نشاط، شادی، شادکامی و شادمانی مترادف یکدیگر به کار رفته‏اند.

کلیدواژه‌ها