بازاریابی سیاسی با تأکید بر هوش مدیریتی نامزدهای انتخاباتی با استفاده از رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت، واحد گنبد کاووس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبد کاووس، ایران.

چکیده

اهمیت و مزایای بکار‌گیری اصول بازاریابی به صورت هوشمندانه در عرصه سیاست بر کسی پوشیده نیست، لذا در این تحقیق تلاش شده ‌است تا پژوهشی با هدف، ایجاد درکی عمیق‌تر و جامع‌تر از بازاریابی سیاسی با تأکید بر هوش مدیریتی نامزدهای انتخاباتی با رویکرد فراترکیب ارائه‌ گردد. روش پژوهش بکارگرفته‌شده در این مطالعه از نوع کیفی می‌باشد. با استفاده از رویکرد فراترکیب و الگوی هفت مرحله‌ای سندلوسکی و باروسو مبادرت به استخراج شاخص‌ها از مقالات و مطالعات پیشین شده ‌است و از تعداد 714 مقاله به دست آمده، تعداد 48 مقاله وارد مرحله نهایی پژوهش گردیده و جهت بررسی عوامل مؤثر بر بازاریابی سیاسی با تأکید بر هوش مدیریتی نامزدهای انتخاباتی با رویکرد فراترکیب استفاده شده-است. سپس به تجمیع، ترکیب، و تفسیر یافته‌های این پژوهش‌ها پرداخته شده تا درکی عمیق‌تر پیرامون بازاریابی سیاسی با تأکید بر هوش مدیریتی ارائه گردد. براساس تحلیل‌های انجام‌شده در زمینه بازاریابی سیاسی با تأکید بر هوش مدیریتی با استفاده از رویکرد فراترکیب 7 تم و 32 کد شناسایی شد. تم‌های استخراج شده در این پژوهش، شامل: تجزیه ‌و ‌تحلیل رقابتی، تمرکز مبارزاتی، مشارکت اجتماعی، جایگاه ‌سازی کاندیدا، تمرکز محیطی، ابزارهای حزبی و سیاسی، و استراتژی تأمین مالی می‌باشند.یافته‌ها و دستاوردهای نهایی پژوهش حاضر، درکی نسبتاً جامع و کامل بر اساس بازاریابی سیاسی با تأکید بر هوش مدیریتی ایجاد نموده‌است.

کلیدواژه‌ها