طراحی مدلی برای تبیین مدیریت منابع انسانی پایدار در سازمان های دولتی ایران (رویکرد جامعه شناختی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت منابع انسانی و کسب وکار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی ، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

چکیده

هدف طراحی مدلی برای تبیین مدیریت منابع انسانی پایدار در سازمان های دولتی ایران با رویکرد جامعه شناختی است.پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت آمیخته است. خبرگان با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی شناسایی شدند ، با توجه به کفایت داده ها، در مجموع با 19 نفر مصاحبه شد. روش تجزیه و تحلیل، نظریه داده بنیاد بوده و داده ها از طریق مصاحبه عمیق گردآوری شدند.نتایج بخش کیفی نشان دهنده آن است که در شرایط علی مؤلفه های فردی، گروهی و سازمانی و توجه به سازمان، در پدیده اصلی مشارکت، ارتباطات و پایبندی ، شرایط مداخله گر، عوامل درون و برون سازمانی ،در بسترحاکم ظرفیت سازی، تغییر سازمانی و برنامه ریزی و در ارتباط با راهبرد اصلی اقدامات مدیریت منابع انسانی پایدار، طراحی سیستم اطلاعات منابع انسانی، و پیامدها شامل پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی بوده که شایسه محور و مهارت های مدیریت منابع انسانی موثر می باشند.ضریب همبستگی و روایی تشخیصی برای بارهای عاملی متقاطع ، روایی همگرا که بالاتر از 96/1 بوده ساختار مناسبی جهت اندازه گیری مدل فراهم کرده ، و شاخص های مد نظر با ضرایب قابل قبولی مدل را تأیید کرده است.

کلیدواژه‌ها