الگوی صلاحیت حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

2 استادیار و عضو هیات علمی، گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

3 دانشیار و عضو هیات علمی، گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف تدوین الگوی صلاحیت حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد با رویکرد پژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی و تاییدی انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی خبرگان موضوع صلاحیت حرفه ای، اساتید دانشگاه آزاد اسلامی، خبرگان ارزیابی در آموزش عالی و سیاستگذاران حوزه آموزش عالی بودند که به روش نمونه گیری گلوله برفی 16 نفر انتخاب شدند. در بخش کمی با استناد به جدول مورگان 385 نفر نمونه به صورت تصادفی انتخاب شد. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته است. روایی محتوایی ابزار با استفاده از نظرات متخصصان و اساتید تعیین شد و مقدار آلفای کرونباخ (0/93) پایایی پرسشنامه را تایید کرد. در بخش کیفی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از فرایند کد گذاری باز و محوری و انتخابی استفاده شد.در بخش کمی از ماتریس ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری با به کار گیری نرم افزار SPSS وAMOS شد. نتایج نشان می دهد صلاحیت حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی را می توان در سه حوزه دانش (عمومی، فردی، درونی و بیرونی) توانایی (شناختی، حسی، حرکتی) و مهارتی (پایه، مدیریت و اجتماعی) دسته بندی نمود. این مطالعه سه دسته اصلی صلاحیت را که مربوط به کار مدرسان دانشگاه آزاد بود را شناسایی کرد. لذا می توان از اطلاعات ارائه شده در این مقاله برای ارزیابی صلاحیت مدرسان تازه استخدام شده در مراحل مختلف تدریس و فعالیت آنها نیز استفاده کرد و متناسب با آن برنامه درسی را تدوین نمود.

کلیدواژه‌ها