رمان الدورادو : بستر دیدگاه های ادبی، جامعه شناسی و سیاسی لوران گوده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم وتحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه زبان وادبیات فرانسه، واحد علوم وتحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه زبان وادبیات فرانسه، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

چکیده

لوران گوده نویسنده معاصر و مشهور فرانسوی است که رمانهای او از دو موضوع الهام می گیرد. برخی از رمان های او از افسانه ها و بعضی دیگر از رویدادهای معاصر و امور جاری مانند مهاجرت تاثیر گرفته اند. رمان الدورادو با طرح یک افسانه به یکی از مهمترین و جذاب ترین موضوعات روز یعنی مهاجرت غیرقانونی می پردازد و این چنین، نویسنده دو منبع الهام اساسی را به هم پیوند داده و اثر خود را با تکیه بر اسطوره شناسی و امور جاری خلق می کند. اثری که هم به لحاظ سطح ادبی و هم سطح موضوعی، نگاه ها را به خود جلب می کند. در این مقاله با تحلیل ساختاری و روایی به بررسی رمان الدورادو بخصوص از ابعاد ادبی، هویت، جامعه شناسی و سیاسی پرداخته شده تا مشخص شود که چگونه گوده مسئله مهاجرت غیرقانونی را با بهره برداری از شیوه های نوین خلق رمان در بدیع ترین اشکال و قالبها عرضه کرده است. نتایج این مقاله حاکی است: لوران گوده ، در رمان الدورادو، ایده مهاجرت آسیایی ها و آفریقایی ها را انتخاب کرده است. انتخاب این ایده، نمی تواند براساس اندیشه ساده اجتماعی باشد. دخالت های غیر معمول نویسنده در انتخاب مسیر مهاجرت و از میان کشورهای آبستن حوادث سیاسی و انتخاب ضد قهرمان داستان از میان مسلمانان سوریه و تکنیک های جذاب پست مدرن برای تحت تاثیر قرار دادن خوانندگان، حکایت از آمادگی او برای استفاده از یکی از بغرنج ترین مسایل بشری برای القاء دیدگاه های خود و جامعه اروپایی است.

کلیدواژه‌ها