ارائه‌ی الگوی بازارگرایی در صنعت خدمات بانکداری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، ، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل پیشآیندها و پیامدهای بازارگرایی در صنعت بانکداری ایران و ارائه یک مدل مفهومی در این زمینه بوده است. به منظور دستیابی به این هدف، در ابتدا پنج دیدگاه اصلی بازارگرایی شامل دیدگاه تصمیم گیری، دیدگاه دانش بازار، دیدگاه رفتاری مبتنی بر فرهنگ، دیدگاه استراتژیک و دیدگاه مشتری گرایی و عوامل تأثیرگذار برآنها مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه، عناصر مشترک این دیدگاه ها استخراج و با استفاده از یافته های پژوهش های پیشین، گردآوری داده‌های کیفی به منظور طراحی مدل انجام شد. بدین منظور نظرات 50 نفر از خبرگان و متخصصان صنعت بانکداری دریافت و به منظور تحلیل محتوا، کدگذاری شد. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها، ویژگی‌های مدیریت ارشد، ویژگی‌های ساختاری و سازمانی و تعاملات بین‌بخشی به عنوان پیشایندهای داخلی بازارگرایی در صنعت بانکداری ایران شناسایی شدند. ساختار رقابت، تلاطم بازار، تلاطم تکنولوژی نیز از جمله پیشایندهای بیرونی بازارگرایی در صنعت بانکداری کشور بود. پسایندهای بازارگرایی نیز در دو گروه عملکرد اقتصادی (سودآوری، نرخ برگشت سرمایه، حجم فروش، رشد فروش) و عوامل غیراقتصادی (پیامدهای کارکنان و پیامدهای مشتری)، دسته‌بندی و شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها