ارائه الگوی تربیت شهروند الکترونیک در برنامه درسی دوره سال دوم متوسطه (مطالعه موردی استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 مربی

چکیده

هدف تحقیق حاضر ارائه الگوی تربیت شهروند الکترونیک در برنامه درسی دوره دوم متوسطه می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی – پیمایشی بوده و به دو روش کمی و کیفی انجام شده است . جامعه آماری در بخش کیفی 30 نفر از خبرگان در رشته علوم تریبتی و در بخش کمی 270 نفر از مدیران آموزشی، مشاوران، کارشناسان و مجریان هدایت تحصیلی مدارس متوسطه استان گلستان می باشند . از این بین به مدد فرمول حجم نمونه کوکران و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 159 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات پژوهش حاضر از دو بخش تشکیل شده است که شامل مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی می باشد . برای گردآوری اطلاعات میدانی از مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته باز استفاده شده است . برای طراحی مدل اولیه تربیت شهروند الکترونیک از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری (ism) استفاده شده است. برای اعتبارسنجی مدل از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. در بخش کیفی جهت تحلیل محتوا از نرم‌افزار Maxqda و تحلیل ساختاری-تفسیری با MicMac و حداقل مربعات جزئی نیز با Smart PLS انجام گردیده است.

کلیدواژه‌ها