بررسی رابطه عین و ذهن در فلسفه اجتماع نزد ملاصدرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه فلسفه و کلام اسلامی. دانشگاه آزاد اسلامی.نجف آباد.ایران

2 استادیار گروه الهیات دانشکده حقوق. الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی.واحد نجف آباد.ایران

3 استادیار گروه الهیات. دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی.دانشگاه آزاد اسلامی.واحد نجف آباد. ایران

چکیده

در این تحقیق رابطه عین و ذهن در فلسفه اجتماع نزد ملاصدرا بررسی شد. ملاصدرا معتقد است به به حضوری بودن علم، حتی در ادراک واقعیت های خارجی یا کارکردهای عقل عملی در رابطه با زیست اجتماعی انسان ، بنابراین، باید سنخیتی باشد میان نفس در در مرتبه عالم مادی و و انواع واقعیت های موجود در آن، که رخدادها و فرآیندهای اجتماعی را نیز در بر می گیرد،. مسئله اصلی اصلی تحقیق چگونگی هم سنخ بودن وجود عالم و واقعیت های موجود در آن است.مانند واقعیتهای اجتماعی (عینیت) با علم حضوری (ذهنیت). روش این تحقیق توصیفی –تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای بوده است. نتایج این بررسی نشان نشان داد که فلسفه اجتماع که مرتبط با وقایع اجتماعی هستند، نوعی ادراک در نفس انسان پدید می آورند می آورند که هم سنخ با آفرینش اجتماعی انسان است و در جهت به کمال رساندن نفس توسط نفس عملی است.

کلیدواژه‌ها