عواقب انسانی تغییرات اقلیمی با تاکید بر ملاحظات حقوق بشری و کنوانسیون 2015 پاریس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد واحد قشم، قشم، ایران

2 استادیار حقوق بین‌الملل خصوصی، دانشگاه آزاد واحد قشم، قشم، ایران

3 استاد گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

توافقنامه پاریس یکی از مهمترین توافقات جهانی تغییرات اقلیمی است که الزاماتی را در قوانین بین‌المللی و داخلی کشورها به وجود آورد که حقوق افراد و حقوق بشر را در موارد مختلف تحت‌تاثیر قرار داده است و هدف این مقاله تبیین عواقب انسانی تغییرات اقلیمی با تاکید بر ملاحظات حقوق بشری و کنوانسیون 2015 پاریس می‌باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی می‌باشد. نتایج تحقیق نشان داد که تغییرات اقلیمی و اقدامات انجام شده مربوط به کاهش تغییرات اقلیمی و تطبیق یافتن با تاثیرات نامطلوب آن جوامع و ملت‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است و تهدیدی نسبت به ویرانی فرهنگ افراد، غیر قابل سکونت کردن سرزمین‌های آنان و محروم ساختن آنان از وسایل امرار معاش، شیوع جهانی بیماری‌های مهلک و تهدیدی جدی برای برخورداری بشر از حق نسبت به صلح و امنیت بین-المللی شده است. همچنین تأثیر منفی منابع آب و برخورداری مؤثر از حق نسبت به آب و غذا از طریق رویدادهای اقلیمی، مانند سیل و خشکسالی شده است. از این رو، کشورهای عضو کنوانسیون تغییرات اقلیمی، باید در فعالیت‌ها و اقدامات خود در ارتباط با تغییرات اقلیمی، باید حمایت‌های کلی را در نظام مقابله با تغییرات اقلیمی ترکیب کنند و با ایجاد شفافیت کافی، فرصت مشارکت عموم در فرآیندهای تصمیم‌گیری را ایجاد کنند. بنابراین ضروری است تا ملاحظات و توجهات حقوق بشری در فرایندهای مربوطه کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی، شامل هر ساختار نهادی و قانونی حاصل از نتایج مورد توافق مذاکرات جدید، ادغام شود.

کلیدواژه‌ها