چالش های حقوقی و آسیب های توسعه اجتماعی ، محموله های تحت کنوانسیون تیر وترانزیت در گمرکات ج.ا.ا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، واحدکرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

چکیده : در رویه تیر و ترانزیت عبور دهنده ،با تسلیم اظهارنامه به گمرک ورودی با تودیع تضمین بند ح ماده 1 ق.ا.گ متعهد می گردد کالا را ظرف مهلتی مناسب که در پروانه عبوری مشخص شده از طریق گمرک خروجی، خارج نمایند، منتها در محموله ترانزیتی تحت شمول کنوانسیون تیر نیازی به تسلیم اظهارنامه و سپردن تضمین در گمرک ورودی نیست(دفترچه تیر کفایت می کند ) واز ، زمان ورود به گمرک مبداء، تا گمر ک خروجی،چالشهای در زمینه ، اعلام وصول ،تسویه تضمین،جابه جای کالا،کسری و اضافه ،،تعین تعرفه و اختصاص میزان تضمین، ابزار کنترلی ، وصول تضمین ، استرداد ، ضبط و تسویه تضمین ،ضعف سامانه جامع امور گمرکی ،وجود متولیان متعدد،تعارض قوانین ومقررات... وجود دارند، ، وچالشهایی موجود وحائز اهمیت ایجاب می کند در مقاله حاضر، با روش توصیفی،تحلیلی ،و اسنادی ،به بررسی چالشها حقوقی و شناسایی آسیب های اجتماعی و بیان راهکار مناسب در امر تیر و ترانزیت ، بپردازیم.

کلیدواژه‌ها