تحقق جهش تولید از طریق ارائه الگوی عملکرد بالا با رویکرد کاهش بطالت اجتماعی در سازمان های دولتی پس از انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور

چکیده

از اینرو پژوهش حاضر بر آن بوده است تا از طریق روش تحلیل تماتیک به تبیین و آزمون مدل شکل‌گیری عملکرد بالا با رویکرد کاهش بطالت اجتماعی در سازمانهای دولتی بپردازد. مطالعه حاضر از منظر روش‌شناسی تحقیقی پراگماتیک محسوب می‌گردد؛ و در ابتدا به تبیین مدل از طریق روش تماتیک و از طریق مصاحبه عمیق با 20 تن از مدیران و خبرگان در حوزه مدیریت دولتی و در گام بعد به سنجش مدل شکل‌گیری عملکرد بالا با رویکرد کاهش بطالت اجتماعی در میان 375 تن از مدیران و کارکنان سازمان‌های دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخته است. نتایج حاصل از کدگذاری مصاحبه‌ها نشان داد که مدل سیستمهای کاری با عملکرد بالا با رویکرد کاهش بطالت اجتماعی شامل سه تم اصلی است. نتایج بررسی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) نشان داد که رویه‌ها در سطح ساختاری (رویه های مربوط به نظارت، رویه های مربوط به ارزیابی عملکرد و پاداش) بر عوامل رفتاری (رفتار شهروندی سازمانی؛ ارتباطات) و عوامل روانشناختی (اعتماد؛ تعلق کارکنان) تاثیر معنی داری دارد و از طریق این عوامل به نتایج تیمی (نتایج رفتاری، نتایج انگیزشی، نتایج عملکردی) و نتایج سازمانی (نتایج انگیزشی؛ نتایج عملکردی) منجر می شود.

کلیدواژه‌ها