دلالت های سیاسی مکتب تفکیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته علوم سیاسی،دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،تبریز ،ایران

2 استادیار دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،تبریز ،ایران

3 استادیار دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

10.30510/psi.2022.313042.2572

چکیده

مکتب تفکیک یکـی از مـکاتب فکری است که از سال 1371 در اندیشه شیعی و حوزه های علمیه اهمیت یافتـه اسـت . ایـن مکتـب‌ اساسـا بیـان نظریه ای معرفت شناختی و روش شناختی در خصـوص چگـونگی فهـم متون دینی است که در آن بر تـمایز سه روش معرفت دینی ، یعنـی نقـل ، فلسفه و عرفان از یکدیگر تأکید‌ می‌ شود. در مکتب تفکیک تـأملات‌ نظـری‌ بـر‌ مباحـث اعتقـادی متمرکز است و مباحث اجتماعی و سیاسـی در حاشـیه قـرار دارنـد. از‌ همـین‌ رو، راجـع بـه دیدگاه های سیاسی مـکتب تـفکیک مـطالب مستقیم و واضحی موجود نیست .

در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با هدف کشف بررسی عدالت و قسط در آرای اندیشمندان مکتب تفکیک و رویکرد و رفتار سیاسی تفکیکیان نسبت به نسبت به سیاست و حکمرانی و از جمله انقلاب در پی پاسخ به این سؤال است که دلالت های سیاسی مکتب تفکیک چیست؟ فرضیه ای که در این راستا و با استفاده از روش شناسی اسکینر ارائه شد عبارت اس از اینکه نگاه مکتب تفکیک به سیاست مبتنی بر تغییرات بنیادین معرفتی و به تبع آن کارکردهای سیاسی به ویژه با تأکید بر مقوله قسط و عدالت مخصوصاً در نزد حکیمی است.

بنابراین نتیجه ای که در پایان می توان گرفت این است که در فرایند مبارزات انقلابی، رفتار سیاسی تفکیکیان در عمل، از گوشه نشینی تا مشارکت در مبارزات سیاسی و در حوزه نظری شامل عدم علاقه به انقلاب و مشارکت در سیاست بوده است.

کلیدواژه‌ها