واکاوی مبانی و مصادیق تقصیر و مسئولیت مربیان ورزشهای رزمی به عنوان یک پدیده اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند، بیرجند، ایران

2 استادیار گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند، بیرجند، ایران

3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه دولتی بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

با افزایش روزافزون انجام عملیات‌های ورزشی و استقبال گسترده مردم از ورزش و به‌تبع آن افزایش میزان آسیب‌دیدگی در هنگام ورزش، بحث مربوط به مسئولیت مدنی در ورزش را نمایان می‌کند. در این میان، ورزش‌های رزمی با توجه به درگیری فیزیکی فراوانی که در هنگام انجام ورزش دارد ازنظر ایراد صدمات جسمانی، نسبت به سایر ورزش‌ها متمایز می‌باشد. هدف این مقاله بررسی ابعاد و مصادیق تقصیر و مسئولیت مربیان ورزش-های رزمی به عنوان یک پدیده اجتماعی می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش به‌صورت توصیفی –تحلیلی بوده که عمدتاً با بهره‌گیری از منابع پژوهشی دست‌اول و خوانش منابع فقهی-حقوقی انجام‌شده است. نتایج نشان داد که با مشخص شدن وظایف مربیان حیطه و محدوده‌ی این مسئولیت‌ها معین و محرز می‌گردد. مربیان ورزش‌های رزمی نسبت به انجام وظایف خود در حیطه ورزش مسئولیت‌هایی را دارند چنانچه نسبت به انجام وظایفشان کوتاهی و قصور نمایند، مسئولیت مدنی خواهند داشت که ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل مربی باشد. مسئولیت مربی ورزش رزمی عبارت است از تعهد مربی به جبران خساراتی که در نتیجه فعل یا ترک فعل او به دیگری واردشده است.

کلیدواژه‌ها