بررسی راه‌های نقش حقوق مالکیت فکری در توسعه اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی.

2 استادیار گروه حقوق، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشیار روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه روابط بین‌الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در دهه‌های اخیر هم در بعد ملی و هم در بعد بین‌المللی حقوق مالکیت مورد توجه اکثر کشورها قرار گرفته است و نقشی اساسی در توسعه صنعت و ارتقا و انتقال فنّاوری داشته است. از این ‌رو پژوهش حاضر که در صدد مطالعه بررسی راه‌های نقش سازمان تجارت جهانی در تقویت حقوق مالکیت فکری و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی است، به تبیین مالکیت فکری و نقش آن در توسعه می‌پردازد. هدف مقاله بررسی چگونگی تاثیر مالکیت فکری بر توسعه اقتصادی است به عبارت دیگر راه های تاثیر مالکیت فکری بر توسعه اقتصادی را برجسته می سازد. در این پژوهش، روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است. در ادامه این سوال مطرح است، حقوق مالکیت‌های فکری از چه طریقی می‌تواند در پیشبرد توسعه اقتصادی موثر واقع گردد؟ نتایج بدست آمده در این مقاله این است که حقوق مالکیت فکری از طریق انتقال فنّاوری، رونق تجاری-اقتصادی و شناسایی گزینه‌های مناسب جهت همگامی موفقیت‌ آمیز با اقتصاد جهانی بر توسعه اقتصادی تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها