بررسی هدف کارآمدی مدیریت منابع انسانی با وضعیت آموزش تاب‌آوری سازمانی در شهرداری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران،

3 گروه مدیریت دولتی، ، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

چکیده

امروزه یکی از موضوعات مهمی که در سازمان های نوین حائز اهمیت می‌باشد، توجه به مقوله کارآمدی سازمانی می‌باشد و از این جنبه حائز اهمیت است که می‌تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار مدیران سازمان قرار دهد تا بتواند تاب‌آوری و کارآمدی در سازمان را هر چه بیشتر افزایش دهد. مقاله حاضر با هدف بررسی وضعیت آموزش تاب‌آوری سازمانی و کارآمدی مدیریت منابع انسانی در شهرداری تهران در سال 1398 انجام شد.روش تحقیق پیمایشی از نوع توصیفی می باشد.جامعه آماری شامل کارکنان در مناطق 22 گانه شهرداری تهران در سال 1398 بود که 133 نفر از طریق فرمول کوکران و به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. یافته ها حاکی از آن است که نتایج آزمون تی تک نمونه ای وضعیت توجه مدیران شهرداری در سطح متوسط به عوامل ساختاری- مدیریتی- ارتباطی- شناختی- رفتاری- عاطفی را نشان داد. نتیجه آزمون رتبه بندی فریدمن هم نشان داد همه عوامل شش گانه و ابعاد آنها در کنار هم و همراستا با هم می توانند در بالا بردن تاب آوری سازمانی شهرداری تهران با هدف کارآمد نمودن سازمان نقش داشته باشند. نتایج نشان داد که ارتقاء تاب آوری سازمانی شهرداری تهران؛ می توان با توجه به مسائل ساختاری در کنار مدیریت صحیح و توجه به ویژگی های شناختی کارکنان؛ با ایجاد ارتباط بین کارکنان و توجه به رفتار و عواطف ایشان در محل کار، تاب آوری سازمانی کارکنان شهرداری تهران اعم از مدیران و تمامی پرسنل در موارد اضطرار را ارتقاء داد.

کلیدواژه‌ها