تبیین جامعه شناختی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر توسعه بخش بانکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران.

2 استادیار گروه اقتصاد، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران.

3 گروه اقتصاد ، واحد ابهر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ابهر ، ایران.

چکیده

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه مالی در ادبیات اقتصاد کلان حائز اهمیت بوده و بخش عمده ‌ای از مطالعات تجربی را در سال‌های اخیر به خود اختصاص داده است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیرگذاری متغیرهای تولید نا خالص داخلی ، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نرخ تورم، درجه بازبودن اقتصاد و نااطمینانی سیاست‌های کلان اقتصادی بر سهم اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی از کل اعتبارات به عنوان شاخص توسعه مالی ایران طی سال‌های 1397-1370 می‌باشد. برای نیل به این هدف ابتدا با بهره‌گیری از رهیافت همجمعی گریگوری – هنسن به عنوان یکی از روش‌های همجمعی مناسب با لحاظ شکست ساختاری وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل آزمون گردید ودرادامه الگوی تجربی تحقیق به روش حداقل مربعات پویا برآورد شد. نتایج تخمین مدل نشان داد رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها برقرار بوده و نرخ تورم و نااطمینانی سیاست‌های کلان تأثیر منفی و متغیرهای درجه بازبودن اقتصاد، تولیدناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری بخش خصوص تأثیر مثبت و معنی‌دار بر سهم اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی ایران طی دوره مورد مطالعه دارند.

کلیدواژه‌ها