جایگاه و نقش زنان گروه‌های قومی در انقلاب مشروطه ایران (مطالعه‌ی موردی:سردار بی‌بی مریم بختیاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم سیاسی، علوم انسانی، دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

2 گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران

3 گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

چکیده

یکی از ویژگی‌های اساسی انقلاب مشروطه ایران حضور زنان و ایفای نقش آن‌ها در تشکلات و انجمن‌ها و صحنه‌های سیاسی نبرد علیه حکومت قاجاراست. در طول تاریخ ایران به نقش زنان در حوزه تحولات سیاسی و اجتماعی به ندرت توجه شده است که البته بررسی دلایل این بی توجهی خود موضوعی جداگانه می باشد. زنان ایران در طی انقلاب مشروطه فرصت یافتند که محدودیت‌های فکری و سیاسی را پشت سر گذاشته و از طریق کمک به مشروطه خواهان، توانمندی سیاسی و اجتماعی خود را در جامعه‌ی ایرانی نمایان ساخته و مورد تأکید قرار دهند. نمود و نقش زنان در انقلاب مشروطه صرفاً به بانوان تهران محدود نمی‌شود و بسیاری از زنان دیگر نقاط کشور و همچنین زنان از اقوام و گروه های مختلف نیز توانستند در جریان انقلاب مشروطه نقش‌آفرینی کنند، به‌نحوی‌که برخی از این زنان به‌طور مستقیم در جریان تسخیر پایتخت به دست مشروطه خواهان، نیز حضور داشتند. در این مقاله سعی بر آن است تا نقش زنان اقوام و گروه های مختلف را با بررسی مطالعه‌ی موردی بی‌بی مریم بختیاری موردبحث و بررسی قرار دهد. نویسنده از روش تحلیلی – توصیفی جهت بررسی این موضوع استفاده خواهد کرد و به‌واسطه‌ی روش کیفی داده‌های تحقیق را تجزیه‌وتحلیل می کند.

کلیدواژه‌ها