گفتمان‌های توسعه با تأکید بر اقتصاد و فرهنگ در ایران پسا انقلابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر کوشش می کند نسبت فرهنگ و اقتصاد را در گفتمان های توسعه پس از انقلاب اسلامی ایران مورد واکاوی قرار دهد. گفتمان توسعه انقلاب به عنوان گفتمان معیار و با تحلیل نسبت این گفتمان میان فرهنگ و اقتصاد، گفتمان های توسعه پس از انقلاب را وجه عملی گفتمان انقلاب مورد تحلیل قرار داده است. روش پژوهش حاضر تحلیل گفتمان و مبتنی بر برساخت گرایی و با رویکردهای ترکیبی لاکلا و موفه و فرکلاف است. یافته ها نشان می دهد؛ گفتمان توسعه انقلاب با نظام معنایی توسعه در گفتمان سازندگی بر اساس دال مرکزی تعدیل و توسعه اقتصاد محور شکل گرفت. گفتمان اصلاحات با دال مرکزی توسعه و تساهل فرهنگی، توسعه فرهنگی را مورد تاکید قرار داده و در گفتمان اصول‌گرا نیز نظام معنایی براساس دال مرکزی عدالت گستری و اسلامی‌سازی علم شکل گرفته است. گفتمان توسعه عدالت محور با دال مرکزی توسعه در شرایط اقتصاد مقاومتی، توسعه اقتصادی را به عنوان اولویت خود تعریف کرد. نتیجه این‌که، گفتمان‌های توسعه بعد از انقلاب که همگی داعیه عمل به آرمان ها و اهداف گفتمان توسعه انقلاب را داشتند، هریک سعی کردند یک معنای متمایز از معانی ترویج شده توسط سایر رقیبان شکل دهند و نسبت متفاوتی میان فرهنگ و اقتصاد برقرار نمایند؛ بنابراین معنای توسعه و نسبت فرهنگ و اقتصاد پس از انقلاب اسلامی هیچ‌گاه تثبیت نشد و این امر، راه را برای کشمکش‌های همیشگی بر سر نسبت اقتصاد و فرهنگ در گفتمان های توسعه باز می گذارد.

کلیدواژه‌ها