طراحی و تبیین مدل تجاری سازی اینترنت اشیاء در سازمانهای ایران با رویکرد افزایش رفاه عمومی (مطالعه موردی شرکت مخابرات ایران): نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در شرایط حاکم بر کشور به دلیل فشارها و تحریم‌های اقتصادی هزینه اقدامات مخابرات‌ برای تجاری‌سازی چنین فناوری افزایش یافته و مساله توجه به کیفیت این فناوری بیش از پیش اهمیت یافته است. هدف پژوهش حاضر طراحی و تببین مدل تجاری‌سازی اینترنت اشیاء در سازمان های ایران ( مطالعه موردی: شرکت مخابرات ایران) است. روش این پژوهش استقرایی و از روش کیفی و برای انجام آن از تکنیک نظریه داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران مخابرات و اساتید و متخصصین حوزه فناوری اطلاعات می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر نیز به صورت مصاحبه نیمه ساختار ییافته می‌باشد و برای انتخاب نمونه از ترکیب روش-های هدفمند قضاوتی و روش گلوله‌برفی استفاده گردیدد که با تعداد 22 نفر به اشباء نظری رسید. یافته های مهم پژوهش حاضر، طراحی مدل پارادایمی تجاری سازی اینترنت اشیاء در نقش‌های شرایط علی، زمینه‌ای، مداخله‌گر، راهبردها، پدیده اصلی و پیامدهاست. نتایج تحقیق شامل شناسایی ابعاد زیرساخت‌های مخابراتی کشور، بهره‌گیری کامل از تمام توان ارتباطی با مشتریان حقیقی و حقوقی، افزایش توان قدرت تجزیه ‌و تحلیل در ابعاد کسب‌ وکار مخابراتی، حرکت به‌سوی یکپارچه‌سازی خدمات مخابراتی، تقویت حوزه شناخت مشتریان و نیازهای آن‌ها، جمع-آوری دیتا، انتقال دیتاهای انتخابی از طریق شبکه‌های ارتباطی، ارزیابی و تخمین دیتا و پاسخگویی به اطلاعات قابل دسترس برای پدیده اصلی می باشد. همچنین نتایج حاکی است : مجموع عواملی علی که سبب تجاری‌سازی اینترنت اشیاء در مخابرات ایران می‌شود عبارتند از: زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ، ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽﺳﯿﻢ، یکپارچگی داده‌های کاربران و اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ.

کلیدواژه‌ها